วิธีจัดการแสดงละครเวทีในโรงเรียน

สำหรับการจัดการแสดงทุกชนิด จำเป็นต้องใช้บุคคลากรมีความรู้มากมายหลายแขนงมาทำงานร่วมกัน จนเกิดเป็นชิ้นงานมีคุณภาพ โดยความสำเร็จของงานทุกประเภท รวมถึงงานจัดการแสดง ขึ้นอยู่กับการเลือกผู้มีความรับผิดชอบให้เหมาะกับงาน บวกกับการที่ทุกฝ่ายต้องมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี จนถึงขนาดสามารถแบ่งตำแหน่งและหน้าที่จัดการแสดงตามความความสามารถต่างๆ ได้ และสำหรับการจัดการแสดงละครเวทีในโรงเรียน จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่

ผู้อำนวยการแสดง คือ หัวหน้าคณะ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย, กำหนดเรื่องแสดง อีกทั้งยังเป็นผู้จัดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เป็นผู้ตัดสินเรื่องสำคัญๆ เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายหลัก

ผู้กำกับการแสดง ต้องมีทักษะมากสุด เพราะเป็นผู้รับผิดชอบทำงานใหญ่ มีความเข้าใจในงานจะต้องทำเสมอ โดยในที่นี้ คือ อาจารผู้ดูแล เช่น คัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสม, กำหนดฝึกซ้อม, ท่าทางเคลื่อนไหวบนเวที รวมทั้งให้คำปรึกษาของฝ่ายฉากและเครื่องแต่งกาย

ผู้กำกับเวที หนึ่งในหัวใจสำคัญ จึงทำให้การแสดงบนเวที มีความสมบูรณ์แบบ เนื้อเรื่องไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง นักแสดงทุกคนต้องเชื่อฟัง ให้ความเคารพ รวมทั้งปฏิบัติตาม

ฝ่ายฉาก มีหน้าที่ เวที, แสง, สี, เสียง และดนตรี ถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงของนักเรียน นักเรียนก็จำเป็นต้องมีความรู้ –ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดฉาก วิธีจัดเวที ตลอดจนการใช้แสง, เสียง, ดนตรีในการประกอบการแสดง เนื่องจากจะทำให้การแสดงมีชีวิตชีวาขึ้น อีกทั้งยังเป็นวิธีฝึกทักษะบุคลากรซึ่งอยู่เบื้องหลังเวทีการแสดง เพื่อให้บรรยากาศสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า ผู้รับผิดชอบต้องรู้ว่าฉากไหน, มีตัวละครกี่ตัว, แต่ล่ะคนต้องแต่งกายแบบใด อีกทั้งยังต้องแต่งหน้าตัวละครให้เกิดความสมจริง เช่น คนชรา, คนบาดเจ็บ, เด็กวัยรุ่น เป็นต้น

ผู้เขียนบท อีกหนึ่งบุคลากรที่มีความสำคัญของการละคร โดยบทละครที่ดีจะต้องมีการกำหนดจุดหมายให้ชัดเจนว่า จะต้องการสื่อสารอะไรให้กับผู้ดู เช่น แนวคิดของเรื่องพร้อมสอดแทรกคติสอนใจ เป็นต้น

ผู้แสดง คือ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในบทละครมาสู่ผู้ชม นักแสดงที่ดีต้องจะทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อม สามารถแสดงได้ทุกบทบาท เข้าใจถึงบทบาทของตัวเอง

หลักวิจารณ์แสดงละครเวทีในโรงเรียน ควรพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

  • ต้องมีความถูกต้องชัดเจน ทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระ, แนวคิด, การบอกเล่าเรื่องราว อีกทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการแสดง
  • แนวคิดหรือคุณค่าอันมีประโยชน์ต้องการสื่อสารให้ผู้ชมได้รับทราบ
  • ความสวยงาม, ความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความคุ้มค่า เหมาะสม
  • คุณภาพของผู้แสดง ทั้งการใช้เสียง ท่าทาง สีหน้าต่างๆ